Träning – Behövs det?

Träning – Behövs det?

”På vår arbetsplats behövs varken muskler eller kondition…”

 

Nej det är riktigt att många arbetsplatser idag kräver väldigt lite fysik. I stället är det kunskap som är det viktiga. Psykologer och läkare slår fast att det är först när du är i god fysisk form som du bäst utnyttjar din mentala kapacitet.

Varför träning?

Modern forskning visar att den enskilt viktigaste åtgärden för att vara frisk och leva länge är att vara aktiv och träna regelbundet. Det är faktiskt viktigare att träna än att t.ex. sluta röka. Företag och samhälle gör störst besparing med denna åtgärd. Den mest berömda studien som påvisar detta är The Surgeon General’s Report. Surgeon General sammanställer medicinska studier i USA. Senast organisationen bröt mark var på 60-talet då man påvisade rökningens effekter, något som ändrade hela samhällets syn på tobak.

En svensk studie?

En nyutkommen rapport om prevention, gjord av Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik (SBU), baserad på 40 år av systematisk forskning, bekräftar att bristande fysisk aktivitet sammanhänger med ökad förekomst av flera kroniska sjukdomar som hjärtinfarkt, högt blodtryck, slaganfall, vissa cancerformer, sockersjuka (åldersdiabetes, typ-II-diabetes) och övervikt. Regelbunden fysisk aktivitet medför däremot ett ökat välbefinnande och innebär att man bevarar sin funktionsförmåga och sitt oberoende in i ålderdomen. I SBU-rapporten ges också en jämförelse mellan olika åtgärders effekt för minskad risk att dö i förtid.

 

Avslutningsvis konstateras också i rapporten att: ”Vinsterna kommer att vida överstiga kostnaderna för att genomföra program som syftar till att öka den fysiska aktiviteten hos stillasittande grupper i befolkningen. Om man inför hälsobefrämjande program på arbetsplatserna, kan ytterligare besparingar göras för grupper av anställda i form av förbättrad hälsa, minskad frånvaro och lägre personalomsättning.”